Zasady świadczenia monitoringu

 1. Zleceniobiorca użycza Zleceniodawcy karty SIM – po jednej do każdego NADAJNIKA. Karty SIM pozostają własnością Zleceniobiorcy przez cały okres trwania Subskrypcji. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub zniszczenie karty SIM. Zleceniodawca zobowiązuje się używać karty SIM wyłącznie w zamontowanym NADAJNIKU i wyłącznie do realizacji usługi MONITORINGU. Konsekwencje naruszenia powyższego zobowiązania w całości obciążają Zleceniodawcę.  
 2. Zleceniodawca uzyskuje dostęp do danych przesłanych przez NADAJNIK za pośrednictwem udostępnionej przez Zleceniobiorcę APLIKACJI lub strony Internetowej. APLIKACJA jest własnością Zleceniobiorcy, który udostępnia ją Zleceniodawcy bezpłatnie, na cały okres trwania Subskrybcji.
 3. Dostęp do APLIKACJI możliwy jest po zalogowaniu.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Zleceniodawca nie powinien udostępniać danych do logowania osobom trzecim. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki udostępnienia danych do logowania osobom nieupoważnionym.
 4. Na pisemny wniosek Zleceniodawcy, Zleceniobiorca może rozszerzyć zakres terytorialny świadczenia MONITORINGU na teren Europy, na obszary objęte roamingiem międzynarodowym usługi GPRS. Zasady płatności za usługę roamingu określone są w w cenniku udostępnionym na stronie www.mytracko.pl
 5. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że usługa roamingu trwa przez czas oznaczony okresem Subskrybcji. 
 6. NADAJNIK posiada funkcję wysyłania wiadomości SMS. Wysłanie SMS przez nadajnik odbywa się wyłącznie po wybraniu takiej funkcji w menu APLIKACJI.

 

1 ZASADY PŁATNOŚCI.

 1. Wszystkie kwoty podane na stronie www.mytracko.pl  są kwotami netto.
 2. Zleceniodawca oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i upoważnia Zleceniobiorcę do ich wystawiania bez jego podpisu.
 3. Zleceniodawca będzie opłacał Subskrybcje zgodnie z cennikiem opłata zawartych na stronie www.myracko.pl 
 4. W wypadku niedostępności MONITORINGU w czasie dłuższym niż 24h z winy Zleceniobiorcy, Zleceniodawca ma prawo dochodzić zwrotu wartości Subskrypcji. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej. Reklamacja powinna być wysłana na adres [email protected], lub pisemnie na adres Szafirowa 2/8, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Reklamacja powinna być rozpatrzona przez Zleceniobiorcę w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. Zwrot kosztu Subskrypcji następuje proporcjonalnie do liczby dni, w których Zleceniodawca nie miał dostępu do MONITORINGU.
 5. W przypadku aktywacji przez Zleceniodawcę roamingu opłata za roaming zostanie rozliczona proporcjonalnie do ilości dni, w których roaming był aktywny. 
 6. Zleceniodawca pokryje koszty wysłanych przez NADAJNIK wiadomości SMS.
 7. Reklamacje odnośnie płatności, faktur, rozliczeń Zleceniodawca powinien zgłaszać w formie pisemnej. Zleceniobiorca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Zleceniodawcy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wpłynięcia. 
 8. Przypomnienie o zaległej płatności - 30 PLN

 

2 CZAS TRWANIA SUBSKRYPCJI ORAZ JEJ ZAKOŃCZENIE

 1. Subskrypcja zostaje opłacona na czas określony w cenniku zawartym na stronie www.mytracko.pl 
 2. Zleceniobiorcy przysługuje prawo zakończenia Subskrypcji jeżeli Zleceniodawca: używa APLIKACJI niezgodnie z jej przeznaczeniem oraz niniejszym REGULAMINEM, używa kart SIM niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz niniejszym REGULAMINEM, w inny rażący sposób narusza warunki Subskrypcji oraz REGULAMINU.

 

3 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZLECENIOBIORCY.

 1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego działania MONITORINGU spowodowane zakłócaniem pracy NADAJNIKA przez inne urządzenia zamontowane w pojeździe, brakiem możliwości odbioru i nadania sygnałów potrzebnych do prawidłowej pracy lub innych zakłóceń transmisji niezależnych od Zleceniobiorcy.

 

4 REKLAMACJE.

 1. Wszelkie reklamacje ZLECENIODAWCA powinien zgłaszać na adres [email protected], lub pisemnie na adres Szafirowa 2/8, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
 2. ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację klienta w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wpływu wiadomości na serwer obsługujący pocztę e-mail Zleceniobiorcy, lub od dnia otrzymania pisma za pośrednictwem usług pocztowych. 
 3. W przypadku bezzasadnej reklamacji ZLECENIODAWCA pokryje uzasadnione i poniesione koszty działań ZLECENIOBIORCY,      podjęte w celu jej usunięcia, w szczególności koszty dojazdu do miejsca wykonania prac serwisowych oraz koszt pracy licząc za każdą rozpoczętą godzinę pracy serwisanta wg cennika wyrażonego w kwotach netto.

 

 

Typ opłatyCena netto (złotych)
Demontaż nadajnikaUstalana indywidualnie
Koszt dojazdu – cena za 1 kilometr* 1,5 
Każda rozpoczęta godzina pracy serwisanta*                    50
Wymiana urządzenia na nowe z winy użytkownika 169
Serwis urządzenia po upływie gwarancji150
Usługa realizowana w sobotę100
Koszt nowej karty SIM100
Usługa transportowa – kurier InPost20
Usługa transportowa – kurier UPS, DPD25
Usługa diagnostyczna100
Wymiana wiązki zasilającej w urządzeniu100
Cesja umowy monitoringu100
Opłata za dostarczanie dokumentów pocztą tradycyjną10

*w przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia serwisowego

 

5 KONTAKT.

Reklamacje, zapytania, zgłoszenia odnośnie funkcjonowania NADAJNIKA, APLIKACJI, MONITORINGU Zleceniodawca powinien zgłaszać na adres: [email protected]

Pomoc techniczna dostępna jest dla ZLECENIODAWCY pod numerem telefonu: +48 537 663 990

 

6 POUFNOŚĆ DANYCH.

ZLECENIOBIORCA zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zobowiązuje się utrzymać w tajemnicy wszelkie informacje o których powziął wiedzę w ramach świadczonych usług, w szczególności zobowiązuje się dochować poufności informacji przekazywanych podczas korzystania z usługi oraz danych dotyczących ZLECENIODAWCY, a także informacji o świadczonych na rzecz ZLECENIODAWCY usługach.