Polityka prywatności

1. DEFINICJE

ADMINISTRATOR - Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest MYTRACKO SP. Z O.O. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) przy ul. Szafirowej 2/8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000922143, NIP: 6222837322, Regon 389959505, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 zł (wpłacony w całości), zwany dalej Administratorem.

USŁUGOBIORCA – osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu art. 43 (1) kc.

SERWIS – strona internetowa pod adresem https://www.mytracko.pl/

REGULAMIN – dokument, w którym zostały określone szczegółowe warunki korzystania z usług

ART. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).


ART.2. PRZETWARZANIE DANYCH
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie:
a) w celach rozliczeniowych;
b) w celu sprzedaży i wykonania usługi poprzez stronę internetową, w tym umożliwienie dostarczenia produktów Usługobiorcy;
c) w celu zapewnienia kontaktu między Usługobiorcą, a Administratorem;
d) do marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.
Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców, jeśli zostały one udostępnione: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres do wysyłki (ulica, miasto, kod pocztowy), a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo: firmę, adres oraz NIP.
W przypadku Usługobiorcy, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłka kurierską Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Usługobiorcy, w zakresie i na czas niezbędny do dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora
Podając dane osobowe i przystępując do korzystania z usług, Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w zakresie wskazanym w art. 2 i 3 Polityki prywatności


ART. 3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z usługi, ich niepodanie uniemożliwia uruchomienia usługi. Zakres wymaganych danych wskazany jest Usługobiorcy także w Regulaminie dostępnym w Serwisie
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji zamówienia usługi, które zlecił Usługobiorca
W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę dodatkowej zgody, dane będą przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności w celu informowania o nowych produktach, promocjach i usługach, związanych z działalnością Administratora.
Dane Usługobiorców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane Usługobiorców mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Administratora i za zgodą osoby, której dotyczą.


ART.4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
Każda osoba, której danymi osobowymi administruje Administruje ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich modyfikacji, poprawiania lub usunięcia.
Administrator zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: [email protected] albo pisemnie na adres: siedziby Administratora

ART.5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony prowadzonej przez Administratora.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że Administrator umieści na stronie internetowej informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z opatrzoną datą, od której obowiązuje. Najistotniejsze z punktu widzenia Usługobiorcy zmiany będą odpowiednio wyróżnione.
W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Usługobiorców zgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez Administratora są udzielone przez Usługobiorców zgody. Niniejszy dokument ma natomiast charakter informacyjny.


Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 17/11/2021 r.