Regulamin Gwarancji

 

1. Postanowienia ogólne


1.1 Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki udzielania gwarancji przez spółkę MYTRACKO Sp.z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400), przy ulicy Szafirowej 2/8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Poznań (PO), IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000922143, NIP: 6222837322 (zwana dalej "Gwarantem") na produkty związane z monitoringiem GPS, nabyte bezpośrednio od Gwaranta lub od dystrybutorów Gwaranta.   
 

2. Okres gwarancji 


2.1 Podstawowa gwarancja obowiązuje przez okres 24 miesięcy od daty zakupu.   
2.2 Istnieje możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji na okres 36 miesięcy (tj. 24 miesiące w cenie + 12 miesięcy dodatkowo) lub 48 miesięcy (tj. 24 miesiące w cenie + 24 miesięce dodatkowo) za opłatą* zależną od rodzaju nadajnika. 

*Możliwość rozszerzenia okresu gwarancji jedynie przy zakupie.

3. Zakres gwarancji 


3.1 Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i materiałowe produktów, które wystąpiły w okresie trwania gwarancji i mają swoje źródło wyłącznie w samych produktach.   
 

4. Początek obowiązywania gwarancji 


4.1 Gwarancja rozpoczyna swój bieg w dniu zakupu produktu, który musi zostać potwierdzony dowodem zakupu, w tym fakturą.   
 

5. Warunki korzystania z gwarancji  


5.1 Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku prawidłowego użytkowania produktów zgodnie z ich przeznaczeniem.   
5.2 Gwarancja nie obejmuje usterek i uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowanymi naprawami, mechanicznymi uszkodzeniami, zalaniem produktu cieczami lub innymi substancjami, użytkowaniem produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub właściwościami, montażem i eksploatacją urządzenia w sposób inny niż określony w instrukcji montażu, a także zerwaniem plomby gwarancyjnej lub rozłączeniem wewnętrznego akumulatora.   
 

6. Procedura reklamacji  


6.1 W przypadku wystąpienia wady objętej gwarancją, Klient musi wysłać urządzenie na serwis na adres MYTRACKO Sp. z o.o., Spacerowa 1/4, 62-811 Kościelna Wieś oraz potwierdzić ten fakt drogą mailową na adres [email protected]. Zgłoszenie mailowe powinno zawierać krótki opis usterki oraz dane kontaktowe nadawcy, w szczególności adres korespondencyjny i numer telefonu.   
6.2 Gwarant rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu oraz dokumentów do siedziby.   
6.3 W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Gwaranta, które uniemożliwiają zachowanie wyżej wymienionego terminu, Gwarant zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, na przykład w przypadku konieczności dodatkowej ekspertyzy lub wystąpienia siły wyższej, takiej jak powódź, pożar, strajki, klęski żywiołowe, restrykcje importowe itp.   
 

7. Naprawa lub wymiana produktu  


7.1 W przypadku uzasadnionej reklamacji, Gwarant podejmie próbę naprawy zgłoszonego produktu. Jeżeli naprawa okaże się niemożliwa lub niewłaściwa z uwagi na nadmierne koszty lub wycofanie produktu z oferty lub brak dostępności w magazynie Gwaranta, Gwarant wymieni produkt na nowy lub zaproponuje inny produkt o jak najbardziej zbliżonej charakterystyce i wartości.   
7.2 W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta, że produkt nie jest wadliwy lub wada nie podlega gwarancji, Gwarant zwróci produkt na adres dystrybutora na koszt kupującego lub dokona naprawy odpłatnej zgodnie z obowiązującym cennikiem.   
 

8. Koszty i dodatkowe usługi  


8.1 W przypadku bezzasadnej reklamacji, Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów działań podjętych w celu jej usunięcia.   
8.2 Gwarant może pobierać opłaty za dodatkowe usługi, takie jak wymiana urządzenia na nowe z winy użytkownika, serwis urządzenia po upływie gwarancji, wezwanie do zapłaty, koszt nowej karty SIM, usługa transportowa, usługa diagnostyczna czy wymiana wiązki zasilającej w urządzeniu. Koszty tych usług są określone w cenniku Gwaranta (https://mytracko.pl/regulaminy/zasady-swiadczenia-monitoringu).   
 

9. Wyłączenia gwarancji  


9.1 Gwarancja nie obejmuje:   
• nieprawidłowej eksploatacji urządzenia ETOLL, podjęcia prac naprawczych lub dokonania innych ingerencji w urządzenie przez Klienta bez zgody MYTRACKO Sp. z o.o.,   
• powstania wad lub nieprawidłowości w urządzeniach na skutek uszkodzeń mechanicznych,   
• zalania urządzenia cieczami lub innymi substancjami,   
• korzystania z urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub właściwościami,   
• montażu i eksploatacji urządzenia w sposób inny niż określony w instrukcji montażu,   
• montażu i eksploatacji urządzenia w sposób inny niż określony w informacjach dotyczących bezpieczeństwa,   
• zerwania plomby gwarancyjnej,   
• rozłączenia wewnętrznego akumulatora.   
 

10. Ograniczenie odpowiedzialności  


10.1 MYTRACKO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego działania monitoringu, spowodowane zakłóceniem pracy nadajnika przez inne urządzenia zamontowane w pojeździe, brakiem możliwości odbioru i nadania sygnałów potrzebnych do prawidłowej pracy lub innych zakłóceń transmisji niezależnych od Zleceniobiorcy.   
10.2 MYTRACKO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia wszelkich nieprawidłowości podlegających usunięciu w ramach udzielonej gwarancji w sytuacji pozostawania przez Klienta w opóźnieniu w płatności jakichkolwiek należności w stosunku do MYTRACKO Sp. z o.o.   
10.3 MYTRACKO Sp. z o.o. wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi.   
10.4. MYTRACKO SP. z o.o. w przypadku wystąpienia zmian w infrastrukturze sieci GSM, które mogą mieć wpływ na jakość lub działanie usług nie ponosi odpowiedzialności.   
 

11. Postanowienia końcowe  


11.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.   
11.2 Faktura zakupu z datą sprzedaży stanowi dowód akceptacji warunków gwarancji.   
11.3 Gwarant nie ma obowiązku dostarczyć Klientowi narzędzia zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej.   
11.4 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2023r.